Англи хэлний анхан шатны анги-2

Англи хэлний уншиж ойлгох, орчуулах, сонсох чадварыг нэмэгдүүлж, анхан шатны дүрмүүдийг судлаж, ярьж бичих чадварыг сайжруулна.